خدمات كارت طلايي و سرویسهای امدادی


خدمات كارت طلايي و سرویسهای امدادی
 
به منظور گسترش خدمات ارائه شده , خدمات فرا بيمه‌اي تحت عنوان كارت طلايي و سرویس های امدادی به صورت طبقه بندي شده از سال 1380 به گروهي از خودروهاي توليدي شركت ايران خودرو ارائه گرديد و سپس در سطح كليه خودروهاي توليدي ايران خودرو توسعه يافت.
دارندگان اين كارت از خدمات زير بهره مند ميگردند: 

 

کارت طلايي وسرويسهاي امدادي

 سال


کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي

 

سرويسهاي امدادي شامل:


خدمات ارتباطي:

 (پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)

خدمات نگهداري خودرو:


(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)

 

خدمات امدادي و حمل:


(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

 

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي

 يک ستاره


کارت طلايي شامل:


جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي

 

سرويسهاي امدادي شامل:

 

خدمات ارتباطي:


(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)

 

خدمات نگهداري خودرو:


(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)

 

خدمات امدادي و حمل:


 (انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي

 دو ستاره


کارت طلايي شامل:


جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات

سرويسهاي امدادي شامل:


خدمات ارتباطي:

 
(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)

 

خدمات نگهداري خودرو:


(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)

 

خدمات امدادي و حمل:


(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي

 سه ستاره


کارت طلايي شامل:


جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات، پرداخت هزينه خواب

سرويسهاي امدادي شامل:


خدمات ارتباطي:


(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)

 

خدمات نگهداري خودرو:


(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)

 

خدمات امدادي و حمل:

 
(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي

 چهار ستاره


کارت طلايي شامل:


جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات، پرداخت هزينه خواب،ارائه لاستيک

سرويسهاي امدادي شامل:


خدمات ارتباطي:


(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)

 

خدمات نگهداري خودرو:


(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)

 

خدمات امدادي و حمل:


(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)


شرح خدمات كارت طلايي و سرویس های امدادی

 

                     
                        شرح خدمات

 


امداد سیار


سال


یک ستاره


دو ستاره


سه ستاره


چهار ستاره

 

سرویس های امدادی

 

 

 

 


پاسخگویی به درخواست مشتریان


رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


راهنمای و راه اندازی تلفنی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


اطلاع رسانی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


پیگیری امور مشتریان

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


مشاوره فنی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


انجام فعالیتهای امدادی به صورت شبانه روزی


رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


ارائه سرویسهای ادواری و  نگهداری براساس استانداردهای خودروساز

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

*رایگان

**رایگان

***رایگان

 


راه اندازی خودرو در محل

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


تعمیرات در محل

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

 


سرویس در محل (
Quick Service   )

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

 


حمل و جابجایی خودرو

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


انتقال سرنشینان

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

خدمات طلایی

 


جبران خسارت ناشی از حوادث

 

------

طبق ضوابط خدمات طلایی

 


سرقت کلی و جزئی

 

------

 


حوادث و بلایای طبیعی

 

------

 


تعمیرات

 

طبق تعرفه

 

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان


هزینه خواب

------

------

------

------

روزانه 100.000 ریال

روزانه 150.000 ریال

 


تحویل لاستیک (حداکثر 4 حلقه در یک دوره)

 

------

------

------

------

------

هر 60000 کیلومتر

 


شکست شیشه

 

------

------

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


اسید و مواد شیمیایی

 

------

------

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 


تعویض خودرو خسارت کلی

 

------

طبق ضوابط خدمات طلایی

 


ارائه خدمات وفاداری مشتری


طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه


- تا سقف 25000 کیلومتر طبق ضوابط **- تا سقف 40000 کیلومتر طبق ضوابط ***- تا سقف 60000 کیلومتر طبق ضوابط


تعمیرات
 
در صورتي كه خودرو دچار نقص فني گرديده ولي قادر به حركت باشد و حركت آن موجب ايراد خسارت و بروز حادثه نگردد، مي بايست با مركز تماس (تلفن 096440 يا 88612121-021 ) ارتباط بر قرارنموده و يا به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو مراجعه نماييد.
 
تصادفات و حوادث
 
جبران خسارت ناشي از به هم خوردن دو يا چند خودرو، برخورد به جسم ثابت يا متحرك، برخورد شيئي ديگر به خودرو، واژگوني و سقوط خودرو و خسارت از زير خودرو با رعايت موارد زير در تعهد كارت طلايي و سرويس هاي امدادي مي‌باشد.

در صورت وقوع تصادف ابتدا با نيروي انتظامي و يا مراجع قضايي تماس گرفته و گزارش حادثه يا كروكي را اخذ نماييد.
 (توجه داشته باشيد كه گزارش فوق، كامل و در سربرگ داراي تاريخ و شماره و ممهور به مهر مراجع مذكور باشد)
 سپس مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي خدمات شركت اقدام گردد.
 
تعويض خودرو 
 
به خساراتي كه طي آن هزينه هاي تعمير قسمتهاي آسيب ديده از 60% ارزش خودرو قبل از حادثه بيشتر باشد و يا امكان بازسازي آن به تاييد كارشناس اين شركت نرسد و يا اينكه مدت تعمير بيش ازحد پيش بيني شود، اطلاق مي گردد .
لازم به ذكر است خودروهايي كه به نظر كارشناس شركت امدادخودرو ايران غير قابل بازسازي تشخيص داده می شوند، صرفاً می بایست تعویض گردد.
 
مراحل تعويض خودرو 
 
مالك يا وكيل قانوني وي مي بايست به دفتر مركزي و يا دفاترمنطقه اي شركت امدادخودرو ايران مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم درخواست و تشكيل پرونده اقدام نمايد.
اعزام كارشناس خسارت از سوي شركت امدادخودرو ايران به پاركينگ محل توقف خودرو جهت احراز اصالت خودرو و حادثه و تنظيم گزارش بازديد از خودرو.
بررسي پرونده، تعيين خسارت و تعيين سهم مشترك از قيمت خودرو جايگزين توسط كارشناس پرونده.
ارائه اصل فيش واريزي توسط مشترك به حساب بانكي شركت امدادخودرو ايران.
صدور و ارسال معرفي نامه به معاونت بازاريابي و فروش ايران خودرو جهت صدور سند و تحويل سند خودرو درخواستي طبق معرفي نامه صادره.
 
سرويس دوره اي

برای اخذ سرویس دوره ای به یکی از روشهای ذیل می توان اقدام نمود:

ارتباط با مركز تماس از طریق تلفن سراسری 096440 و ثبت درخواست سرویس در محل یا اخذ پذیرش از نمایندگی.
مراجعه حضوری به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران‌خودرو در سراسر كشور.
امداد گر سرویس درمحل یا نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو پس از اخذ دستوركار از مركز تماس امدادخودرو ايران موظف به انجام كليه سرويس‌ها(مطابق جداول زير) می باشد.(لازم به ذكراست كه انجام سرويس‌هاي دوره‌اي باعث كاهش استهلاك و افزايش عمرخودرو مي‌گردد.)
پس از انجام سرويس ، در صورت تأييد نسبت به امضاء فاكتوراقدام فرماييد.
براساس استاندارد تعميرات خودرو, تنظيم موتور و تعويض اقلام مصرفي وسر ريز روغن ها و مایعات در فواصل مابين سرويس‌هاي دوره‌اي تحت پوشش سرویسهای امدادی نمي‌باشد.
جهت انجام سرويس‌هاي دوره‌اي خودروي خود مي‌توانيد در زمان اعتبار اشتراك و فقط در كيلومتر تعيين شده و دربازه 500 كيلومتر قبل و حداكثر 1500كيلومتر بعد از آن براي سرويس مورد نظر به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه یا طی تماس تلفنی از خدمت سرویس در محل استفاده نماييد. 
سقف استفاده از سرويس‌هاي دوره‌اي براي كارت‌هاي طلايي و سرویس های امدادی مطابق جداول زير مي‌باشد:

              سرويس
هاي دورهاي خودرو های پارس، سمند و 405 با موتورXU7 و   XUM

 


نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

 


روغن موتور

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 


فيلتر روغن

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 


فيلتر سوخت

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 


فيلتر هوا

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 


لنت ترمز

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 


شمع موتور

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 


تسمه تايمينگ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

****

 


بازديد
هاي

دوره اي

نكته1: خدمات تخصيصي سطح دو ستاره به خودروهاي سه و چهار ستاره نيز تعلق مي‌گيرد و برهمين اساس، خدمات تخصيصي سطح سه ستاره نيز به چهار ستاره تعلق مي‌گيرد.

نكته2: در صورتيكه خودرو پارس ،سمند و 405 با موتور TU5 باشد، سرويس هاي خودرو مطابق جدول سرويس هاي دوره اي خودرو 206 انجام خواهد گرفت.
             سرويس
هاي دورهاي خودرو تندر 90 با موتور  K4M

 


نوع سرويس

10000

20000

30000

40000

50000

60000

 


روغن موتور

**

**

***

***

****

****

 


فيلتر روغن

**

**

***

***

****

****

 


فيلتر سوخت

ــ

***

ــ

***

ــ

***

 


فيلتر هوا

ــ

**

ــ

***

ــ

****

 


لنت ترمز

ــ

***

ــ

***

ــ

****

 


شمع موتور

ــ

***

ــ

***

ــ

****

 


تسمه تايمينگ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

****

 


بازديد
هاي

دوره اي


كيلومتر تعويض تسمه تايم پژو 206 هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت 4 ستاره مي باشد.

تعويض روغن گيربكس خودروهاي اتوماتيك در سرويس 40000 براي سطح خدمت 4 ستاره انجام مي شود.


 


سرويس
هاي دورهاي خودرو های پژو 206 و رانا و 207

 


نوع سرويس

20000

40000

60000

 


روغن موتور

**

***

****

 


فيلتر روغن

**

***

****

 


فيلتر سوخت

***

***

****

 


فيلتر هوا

**

***

****

 


لنت ترمز

***

***

****

 


شمع موتور

***

***

****

 


بازديد
هاي دوره اي

 


سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پارس
ELX  و سمند سرير با موتور XU7-L4


 


نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

 


روغن موتور

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 


فيلتر روغن

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 


فيلتر سوخت

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 


فيلتر هوا

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 


لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 


شمع موتور

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 


بازديد‌هاي دوره‌ايكيلومتر تعويض تسمه تايم پارس ELX و سمند سرير هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت 4 ستاره می باشد.
 سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های سمند  و دنا با موتور ملي
EF7
نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000


روغن موتور

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****


فيلتر روغن

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****


فيلتر هوا

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****


شمع موتور

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****


صافي بنزين

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****


لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ